ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Dostępność

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre dokumenty są nieczytelne przez czytniki ekranu (są to skany dokumentów).
 • Niektóre ze zdjęć nie posiadają tekstu alternatywnego.

Wyłączenia

 • Umieszczone na stronie filmy, które pochodzą sprzed 23 września 2020 roku nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Kosecki.
 • E-mail: d.kosecki@milanowskabiblioteka.pl
 • Telefon: 227558113

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku
 • Adres: Ulica Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
 • E-mail: a.majak@milanowskabiblioteka.pl
 • Telefon: 227558113

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka posiada jedno wejście od boku budynku. Drzwi są dobrze widoczne na tle fasady, nie posiadają przeszkód na wysokości głowy, posiadają niski próg, oświetlenie oraz istnieje możliwość otwarcia ich przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem znajduję się podjazd o niskim spadku. Wejście do biblioteki jest oznakowane w postaci tabliczki (gładkiej), która nie jest widoczna z pozycji chodnika. Brak dodatkowego oświetlenia podjazdu oraz tablicy informacyjnej. Przed wejściem do budynku oraz w środku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani w piśmie wypukłym. Biblioteka nie posiada oznaczeń pomieszczeń w formie pisemnej, głosowej ani czuciowej. Ciągi komunikacyjne są proste i przecinają się z innymi pod kątem prostym, a także pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. Wszystkie przejścia pozbawione są progów. W bibliotece jest jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie elementy znajdują się w odpowiednich odległościach, jest wystarczająco dużo przestrzeni manewrowej, są uchwyty składane, a także umywalka przystosowana dla osób na wózkach. W razie ewakuacji, budynek posiada świetlny oraz dźwiękowy system powiadamiania alarmowego, a także pozwala na bezpieczne opuszczenie budynku. Pomieszczenie obsługi interesantów znajduje się w pomieszczeniu nie widocznym od wejścia. Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego, ani pętli indukcyjnych.

Raport o zapewnieniu dostępności w 2020 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

wpChatIcon
wpChatIcon
Menu